Politica de confidențialitate și cookie-uri

Această Politică de confidențialitate și cookie-uri definește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului de către Administrator și definește regulile de stocare și accesare a informațiilor de pe dispozitivele Utilizatorului folosind Cookie-uri, utilizate pentru furnizarea serviciilor electronice solicitate de Utilizator.

În legătură cu punerea în aplicare a cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor „GDPR”), vă informăm despre regulile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate la utilizarea site-ului https://www.smp.agro.pl/

Facem toate eforturile pentru a oferi toate mijloacele posibile de protecție fizică, tehnică și organizatorică a datelor cu caracter personal împotriva distrugerii lor accidentale sau intenționate, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii, utilizării sau accesului neautorizat, în conformitate cu toate legile aplicabile.

Definiții

Administrator – SMP Agro sp. z o.o. Komorniki 44, 63-004 Tulce, KRS: 0000610944, NIP: 7792415216, REGON: 302497780.

Cookie-uri – înseamnă date informatice, în special fișiere text mici, salvate și stocate pe dispozitivele prin care Utilizatorul folosește paginile Site-ului.

Cookie-uri ale Administratorului – înseamnă Cookie-uri plasate de Administrator, legate de furnizarea de servicii electronice de către Administrator prin intermediul Site-ului.

Cookie-uri externe – înseamnă Cookie-uri plasate de partenerii Administratorului prin intermediul Site-ului.

Website – înseamnă un site web sau o aplicație sub care Administratorul rulează un site web care operează sub domeniul https://www.smp.agro.pl/

Dispozitiv – înseamnă un dispozitiv electronic prin care Utilizatorul obține acces la Site.

Utilizator – înseamnă o entitate pentru care, în conformitate cu Regulamentele și legea, serviciile pot fi furnizate electronic sau cu care se poate încheia un Acord de furnizare de servicii electronice

În ce scop prelucrăm datele personale?

1. Când folosim site-ul web, putem prelucra datele personale ale utilizatorilor, cum ar fi:

a. nume și prenume – pentru a utiliza serviciile site-ului nostru, vi se va cere să furnizați numele și prenumele dvs., astfel încât să vă putem oferi servicii și să vă putem contacta,

b. adresa de e-mail – prin intermediul adresei de e-mail vă trimitem confirmarea serviciilor pe care le veți folosi ca parte a Site-ului și vă contactăm în cazul unei astfel de nevoi legate de serviciile furnizate,

c. număr de telefon – pentru a discuta detaliile cooperării,

d. Adresa IP a dispozitivului – informațiile rezultate din regulile generale ale conexiunilor efectuate pe Internet, precum adresa IP (și alte informații conținute în jurnalele de sistem) sunt utilizate de administratorul Site-ului în scopuri tehnice. Adresele IP pot fi utilizate și în scopuri statistice, în special pentru a colecta informații demografice generale (de exemplu, despre regiunea din care se realizează conexiunea).

2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul:

a. realizarea de declarații, statistici și analize pentru nevoile interne ale Administratorului;

b. trimiterea de continut de marketing – pana la ridicarea unei obiectii;

c. prezentarea ofertei, care urmează să conducă la încheierea contractului;

d. răspunsul la mesajele de la utilizatorii site-ului web;

3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator este:

a. art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, adică consimțământul obținut pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

b. art. 6 alin. 1. lit. B din GDPR, adică executarea contractului sau luarea de măsuri asupra solicitărilor înainte de încheierea contractului;

c. art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, adică îndeplinirea obligației legale care revine Administratorului;

d. art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR, adică interesul legal al Administratorului

Cu cine împărtășim datele?

1. Datele personale sunt prelucrate de angajaţii şi asociaţii Administratorului în baza autorizaţiilor acordate. Fiecare persoană autorizată să prelucreze date cu caracter personal a fost familiarizată cu principiile protecției datelor cu caracter personal și s-a angajat să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate.

2. Datele personale pot fi încredințate unei entități externe care sprijină Administratorul în realizarea scopurilor prelucrării: servicii de marketing, servicii de e-mail, hosting, IT, servicii administrative, servicii juridice și de consultanță.

3. Administratorul folosește doar serviciile unor entități profesionale care garantează cel mai înalt nivel de serviciu și asigură securitatea informațiilor încredințate.

4. Administratorul încredințează Entității de Prelucrare date cu caracter personal în baza unui acord de încredințare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 28 GDPR. Entitatea de prelucrare, prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura și în scopul indicat în contract.

Reguli și timpul de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Datele personale ale Utilizatorului vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului sau în legătură cu activitatea de afaceri a Administratorului, până la momentul prevăzut de lege sau la implementarea scopului prelucrării.

2. În conformitate cu prevederile GDPR, fiecare persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Administrator are dreptul de a:

a. fiind informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 12 din GDPR – Administratorul este obligat să vă furnizeze, în calitate de persoane ale căror date vor fi prelucrate, informațiile specificate în GDPR (inclusiv despre datele dumneavoastră, datele de contact ale GDPR, scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dacă există sau despre perioada pentru care datele vor fi prelucrate sau despre criteriile de determinare a acestei perioade); această obligație ar trebui îndeplinită deja în momentul obținerii datelor (adică atunci când clientul plasează o comandă într-un magazin online, de exemplu), și dacă datele nu sunt obținute de la persoana vizată, ci din altă sursă – într-un interval rezonabil de timp, în funcție de circumstanțe; Administratorul se poate abține de la furnizarea acestor informații dacă persoana vizată le deține deja,

b. accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 15 din GDPR – prin furnizarea de date cu caracter personal, aveți dreptul de a le inspecta și de a accesa; cu toate acestea, aceasta nu înseamnă că aveți dreptul de a accesa toate documentele pe care apar datele dumneavoastră, deoarece acestea pot conține informații confidențiale; totuși, aveți dreptul de a ști care sunt datele dumneavoastră și în ce scop le prelucrăm și dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, prima copie fiind eliberată gratuit și pentru fiecare copie ulterioară, în conformitate cu prevederile GDPR, percepem o taxă administrativă corespunzătoare, corespunzătoare costului realizării unei copii,

c. corectarea, completarea, actualizarea, rectificarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 16 din GDPR – în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal s-au modificat, vă rugăm să ne informați, în calitate de Administrator de Date cu Caracter Personal despre acest fapt, astfel încât datele pe care le avem să fie în concordanță cu starea actuală și să fie actualizate; de asemenea, într-o situație în care nu a existat nicio modificare a datelor cu caracter personal, dar din orice motiv aceste date sunt incorecte sau au fost stocate incorect (de exemplu, ca urmare a unei erori tipografice), vă rugăm să ne informați pentru a corecta sau rectifica astfel de date,

d. ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), menționat la art. 17 din GDPR – cu alte cuvinte, aveți dreptul de a solicita „ștergerea” datelor deținute de noi, în calitate de Administrator de Date cu Caracter Personal și dreptul de a ne contacta, în calitate de Administrator de Date cu Caracter Personal pentru a informa alți administratori cărora le-am furnizat datele dvs. despre necesitatea ștergerii acestora. Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în primul rând atunci când:

• au fost atinse scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal, de exemplu, am implementat integral contractul de vânzare încheiat cu dumneavoastră,

• baza pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost doar consimțământul, care a fost apoi retras și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal,

• ați ridicat o obiecție în temeiul art. 21 din GDPR și considerați că nu avem niciun temei juridic imperativ pentru a procesa în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal,

• datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, adică în scopuri ilegale sau fără nicio bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – vă rugăm să rețineți că în acest caz trebuie să aveți o bază pentru solicitarea dumneavoastră,

• necesitatea ștergerii datelor dumneavoastră personale rezultă din lege,

• datele personale privesc un minor și au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale,

e. restrângerea prelucrării prevăzute la art. 18 din GDPR – puteți contacta compania noastră cu o solicitare de limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (ceea ce ar însemna că până la clarificarea chestiunii, compania noastră le va stoca în primul rând doar), dacă:

• contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale sau

• credeți că prelucrăm datele dumneavoastră fără un temei legal, dar, în același timp, nu doriți să ștergem aceste date cu caracter personal (adică nu vă exercitați dreptul la care se face referire în litera precedentă) sau

• ați depus o obiecție menționată la litera f din acest punct, sau

• datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru a stabili, urmări sau apăra pretenții, de exemplu în instanță,

f. transferul datelor prevăzute la art. 20 din GDPR – aveți dreptul de a obține datele dumneavoastră într-un format care să permită citirea acestor date pe un computer și dreptul de a trimite aceste date într-un astfel de format unui alt administrator; aveți acest drept numai atunci când baza pentru prelucrarea datelor dumneavoastră a fost consimțământul,

g. se opune prelucrării datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut la art. 21 din GDPR – aveți dreptul de a vă opune dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi, pe care le-am prelucrat până acum în scopuri legitime, în conformitate cu legea; în special, dreptul de opoziție se aplică prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct (de exemplu, abonament la newsletter),

h. să nu facă obiectul profilării prevăzute la art. 22 art. 4 pct. 4 din GDPR – pe site-ul nostru nu veți fi supus luării de decizii automate sau profilării în sensul GDPR, decât dacă sunteți de acord cu aceasta; în plus, vă vom informa întotdeauna despre profilare, dacă aceasta are loc,

i. adică depune o plângere la organul de supraveghere (adică Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal), prevăzut la art. 77 din GDPR – dacă considerați că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal sau încalcăm în orice fel drepturile care decurg din prevederile legii aplicabile general în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

3. În ceea ce privește dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dorim să subliniem că, în conformitate cu prevederile GDPR, nu aveți dreptul de a vă exercita acest drept dacă:

a. prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare, de exemplu dacă ați postat datele dumneavoastră pe un blog, în comentarii etc.,

b. prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea noastră să-și îndeplinească obligațiile legale care decurg din reglementări – nu putem șterge datele dumneavoastră pe perioada necesară îndeplinirii obligațiilor (de exemplu fiscală) care ne sunt impuse prin lege,

c. prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează în scopul investigarii, stabilirii sau apărării pretențiilor.

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE

Administratorul poate utiliza instrumentele entităților care au sediul în afara Spațiului Economic European (denumite în continuare: SEE) sau care pot stoca date în afara SEE. Datele personale nu vor fi transferate către organizații internaționale. Administratorul va folosi toate măsurile de protecție disponibile legal pentru a asigura transferul acestor date. Transferul de date în afara SEE poate avea loc în baza excepțiilor prevăzute la art. 49 din GDPR, cu condiția să se aplice condițiile prevăzute în prezentul articol. Informații despre măsurile de securitate aplicate și domeniul de aplicare al datelor transferate în afara SEE pot fi obținute contactând Administratorul sau GDPR.

Profilare

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor nu vor fi prelucrate în mod automat, inclusiv sub formă de profilare, adică nicio decizie care are efecte juridice asupra unei persoane sau o afectează semnificativ în mod similar nu se va baza exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și nu au legătură cu o astfel de decizie luată automat.

Tipuri de cookie-uri utilizate

Cookie-urile utilizate de Administrator sunt sigure pentru Dispozitivul Utilizatorului. În special, nu este posibil să obțineți viruși sau alt software nedorit sau malware pe Dispozitivele Utilizatorilor în acest fel. Aceste fișiere permit identificarea software-ului utilizat de Utilizator și personalizarea Site-ului individual pentru fiecare Utilizator. Cookie-urile conțin de obicei numele domeniului din care provin, timpul lor de stocare pe Dispozitiv și valoarea atribuită.

Administratorul folosește două tipuri de cookie-uri:

• Cookie-uri de sesiune: sunt stocate pe Dispozitivul Utilizatorului și rămân acolo până la sfârșitul sesiunii de browser. Informațiile salvate sunt apoi șterse definitiv din memoria Dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite descărcarea de date personale sau informații confidențiale de pe Dispozitivul Utilizatorului.

• Cookie-uri persistente: sunt stocate pe Dispozitivul Utilizatorului și rămân acolo până când sunt șterse. Încheierea sesiunii unui anumit browser sau oprirea Dispozitivului nu le șterge de pe Dispozitivul Utilizatorului. Mecanismul cookie-urilor persistente nu permite descărcarea niciunei date personale sau a oricărei informații confidențiale de pe Dispozitivul Utilizatorului.

Următoarele tipuri de cookie-uri sunt utilizate pe site:

• cookie-uri „esențiale”, care permit utilizarea serviciilor disponibile pe Site, de exemplu cookie-uri de autentificare utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe Website;

• cookie-uri utilizate pentru asigurarea securității, de exemplu, utilizate pentru detectarea abuzurilor în domeniul autentificării în cadrul Site-ului;

• cookie-uri „de performanță”, care permit colectarea de informații despre modul de utilizare a paginilor Site-ului;

• cookie-uri „funcționale”, care permit „rememorarea” setărilor selectate de Utilizator și personalizarea interfeței Utilizatorului, de exemplu în ceea ce privește limba sau regiunea selectată din care provine Utilizatorul, dimensiunea fontului, aspectul site-ului web etc.;

În multe cazuri, software-ul utilizat pentru navigarea pe site-uri web (browser web) permite stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Utilizatorului în mod implicit. Utilizatorii site-ului își pot schimba setările cookie-urilor în orice moment. Aceste setări pot fi modificate în special în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze despre fiecare dată când acestea sunt plasate pe dispozitivul Utilizatorului Site-ului. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de manipulare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ului web).

Scopurile pentru care sunt folosite cookie-urile

Administratorul folosește Cookie-uri proprii în următoarele scopuri:

• Configurarea Site-ului, ajustarea conținutului paginilor Website-ului la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor Website-ului;

• să recunoască dispozitivul Utilizatorului site-ului web și locația acestuia și să afișeze corect site-ul web, adaptat nevoilor sale individuale;

• amintirea setărilor selectate de Utilizator și personalizarea interfeței Utilizatorului, de exemplu în ceea ce privește limba sau regiunea selectată din care provine Utilizatorul;

• amintirea istoricului paginilor vizitate de pe site pentru a recomanda conținut; dimensiunea fontului, designul site-ului web etc.

• configurarea corectă a funcțiilor site-ului selectate, permițând în special verificarea autenticității sesiunii de browser.

• optimizarea și creșterea eficienței serviciilor oferite de Administrator.

• implementarea proceselor necesare pentru funcționarea deplină a site-urilor web, ajustarea conținutului paginilor Site-ului la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor Website-ului. În special, aceste fișiere permit recunoașterea parametrilor de bază ai Dispozitivului Utilizatorului și afișarea corectă a site-ului web, adaptat nevoilor individuale ale acestuia;

• funcționarea corectă a programului de afiliere, permițând în special verificarea surselor de redirecționare ale Utilizatorilor către site-urile Site-ului.

• Mmmorarea locației utilizatorului, configurarea corectă a funcțiilor selectate ale Site-ului, permițând în special ajustarea informațiilor furnizate Utilizatorului, ținând cont de locația acestuia.

• analize și cercetări precum și audituri de audiență, creând statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care Utilizatorii Website-ului utilizează site-urile Website-ului, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;

• Pentru a asigura securitatea și fiabilitatea site-ului web

Posibilitati de precizare a conditiilor de stocare sau acces prin Cookies:

Utilizatorul poate modifica independent și în orice moment setările pentru Cookie-uri, specificând condițiile de stocare și acces de către Cookie-uri la Dispozitivul Utilizatorului. Modificările setărilor la care se face referire în teza anterioară pot fi făcute de către Utilizator utilizând setările browserului web sau utilizând configurația serviciului. Aceste setări pot fi modificate în special în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze despre fiecare dată când acestea sunt plasate pe dispozitivul Utilizatorului. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de manipulare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ului web).

Cookie-urile plasate pe dispozitivul final al Utilizatorului site-ului web pot fi folosite și de partenerii care cooperează cu operatorul.

Utilizatorul poate șterge cookie-urile în orice moment folosind funcțiile disponibile în browserul web pe care îl folosește.

Restricționarea utilizării cookie-urilor poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site.

Vedeți cum să dezactivați mecanismul cookie:

În browserul Chrome

În browserul Firefox

În browserul Opera

În browserul Internet Explorer

În browserul Safari

Dispoziții finale

1. Administratorul își rezervă dreptul de a actualiza conținutul Politicii de confidențialitate și cookie-urile.

2. Administratorul își rezervă dreptul de a retrage sau modifica conținutul prezentat pe site fără notificare prealabilă. Administratorul nu este responsabil dacă, din motive independente de controlul Administratorului, site-ul web este indisponibil în orice moment sau pentru orice perioadă.

3. Administratorul își rezervă dreptul de a restricționa ocazional accesul la anumite părți ale site-ului web în legătură cu întreținerea sau actualizarea site-ului web.

4. Politica de confidențialitate intră în vigoare la data aprobării 17-01-2023

5. În chestiunile care nu sunt reglementate în Politica de confidențialitate și cookie-uri și cu privire la subiectul acesteia și în cazul nerespectării oricărei părți a Politicii cu legislația aplicabilă, se vor aplica dispozițiile relevante ale legislației poloneze în locul celui contestat, în special:

a. Actul din 23 aprilie 1964 – Cod civil,

b. Legea din 2 martie 2000 privind protecția anumitor drepturi ale consumatorilor și răspunderea pentru prejudiciile cauzate de un produs periculos;

c. Legea din 27 iulie 2002 privind condițiile speciale de vânzare pentru consumatori și cu privire la modificările Codului civil;

d. Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (denumită în continuare UŚUDE),

e. Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal,

f. GDPR.